Денонощието съдържа 24 часа или 1440 минути, което се равнява на 86 400 секунди – тези цифри са еднакви за всички ни, но колко дълго продължава нашият живот, зависи от това с какво запълваме всеки свой ден

Пълният текст виж на Elle.bg.

Виж целия текст